Informace o ochraně osobních údajů týkající se zpracování podle GDPR a Zákona

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto Vás tímto informujeme v souladu s čl. 13, 14 a 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a § 19, 20 a 27 zákona č . 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké jsou Vaše nároky a práva vyplývající z práva na ochranu osobních údajů.

  1. Provozovatel osobních údajů a údaje o něm

Provozovatel osobních údajů

VELVEX DFM s.r.o.

Pražská 338, Slaný 27401

Tel .: +420 723 921 937

E-mail: dfm@autovelvex.cz

Odpovědná osoba je zastižení na adrese nebo e-mailu:

VELVEX DFM s.r.o.

Pražská 338, Slaný 27401

E-mail: dfm@autovelvex.cz

2. Účely a právní základy pro zpracovávání Vašich osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, Zákonem, národními a dalšími předpisy práva na ochranu osobních údajů (viz. Podrobnosti níže). Konkrétně detaily toho, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem jsou využívány, závisí v každém jednotlivém případě především na požadovaných nebo dohodnutých službách. Další podrobnosti nebo detaily pro účely zpracování osobních údajů v příslušných smlouvách, formulářích, souhlasech a / nebo jiných dokumentech Vám poskytnutých (např. V souvislosti s používáním našich webových stránek nebo našimi smluvními podmínkami). Kromě toho mohou být tyto informace o ochraně osobních údajů průběžně aktualizovány, o čemž se můžete dozvědět z našich webových stránek.

2.1 Účely vyplývající z plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) Zákona)

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem plnění smluv uzavřených s Vámi a vybavení Vašich objednávek. Zpracovávání tak slouží zejména k poskytnutí záruky výrobce, poskytnutí doplňkové prodloužené záruky, pro účely automobilové asistence, provozu záznamu digitálních služeb, kulancií, bonusovým programem pro zdravotně postižené, podpoře financování vozidel atd. Zpracování osobních údajů probíhá také za účelem provádění opatření a akcí v rámci předsmluvních vztahů, např. při poskytování testovacích jízd potenciálním zákazníkům. Na základě Vašich objednávek poskytujeme potřebné služby, činnosti a provádíme příslušná opatření. To zahrnuje zejména komunikaci s vámi o podmínkách smlouvy, ověřování transakcí, objednávek a jiných dohod, jakož i kontrolu kvality prostřednictvím vhodné dokumentace, stížností, záruk a kulancií, opatření pro kontrolu a optimalizaci obchodních procesů – stejně jako pro plnění obecných povinností náležité péče, kontroly a dohledu ze strany přidružených společností (např. mateřské společnosti); monitorování produktů, udržování bezpečnosti produktů a silničního provozu (např. prostřednictvím svolávacích a servisních akci), jakož i při vývoji a zlepšování produktů; statistické vyhodnocování podnikového řízení, zaznamenávání a kontroly nákladů, hlášení, interní a externí komunikaci, krizový management, účetnictví a daňové hodnocení provozních služeb, řízení rizik, uplatňování právních nároků a obhajoby v případě soudních sporů; zajištění IT bezpečnosti (mimo jiných systémových a ověřovacích testů) a obecné bezpečnosti, včetně zabezpečení budov a zařízení, zajištění a uplatňování ochrany přístupu (např. pomocí kontroly přístupu); zajištění integrity, autenticity a dostupnosti údajů, předcházení a vyšetřování trestných činů; kontrolu ze strany kontrolních orgánů nebo úřadů (např. audity).

2.2 Účely vyplývající z našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona)

Nad rámec výše uvedeného plnění smlouvy (včetně provádění předsmluvních opatření) zpracováváme Vaše osobní údaje tehdy, když je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, a to zejména pro následující účely:

reklamní činnost nebo výzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste nevznesli námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;

získávání informací a výměna dat s ratingovými agenturami, pokud to vyžaduje naše hospodářské riziko;

zkoumání a optimalizace procesů pro analýzu potřeb;

vývoj nových služeb a produktů, jakož i aktuálních systémů a programů;

zpřístupnění osobních údajů v rámci due diligence v průběhu jednání o prodeji společnosti;

pro ověření v evropských a mezinárodních teroristických seznamech, pokud to vyžadují naše právní závazky;

zlepšování našich údajů, např. pomocí využití nebo výzkumu veřejně přístupných údajů;

statistické hodnocení nebo analýzy trhu;

benchmarking;

uplatňování našich právních nároků a obhajoby v právních sporech, které nesouvisí přímo se smluvním vztahem;

omezené zpracování údajů, pokud vymazání údajů není možné nebo je možné jen s nepřiměřeně vysokým úsilím v důsledku speciálního druhu úložiště;

vývoj bodovacích systémů a / nebo automatizovaných rozhodovacích procesů;

předcházení a vyšetřování trestných činů, pokud nejde o zpracování výlučně pro účely plnění právních povinností;

zabezpečení budov a zařízení (např. prostřednictvím kontroly přístupu a kamerových systémů), v rozsahu, ve kterém tato činnost přesahuje rámec povinností souvisejících s obecnou péčí;

interní a externí vyšetřování, bezpečnostní řízení;

jakékoliv monitorování nebo nahrávky telefonických rozhovorů pro účely kontroly kvality a školení;

získávání a udržování osvědčení soukromoprávního nebo veřejnoprávního charakteru;

opatření pro ochranu našich práv, jako například kamerový monitoring za účelem ochrany našich zákazníků a zaměstnanců, jakož i zajištění důkazů v případě trestných činů a jejich prevence.

2.3 Zpracování na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) Zákona)

Vaše osobní údaje mohou být pro určité účely (např. Použití firemních komunikačních systémů pro soukromé účely, fotografie / videa pro zveřejnění na intranetu / internetu) zpracovávané také na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. To platí také pro odvolání Vašeho souhlasu, uděleného před účinností GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Máte právo být zvlášť informován o důsledcích odvolání nebo odmítnutí poskytnutí souhlasu přímo v textu takového souhlasu.

V obecné rovině má odvolání souhlasu účinky pouze do budoucna. Zpracovávání, ke kterému došlo před udělením souhlasu, není tímto způsobem dotčeny a zůstává v souladu s právními předpisy.

2.4 Účely vyplývající z plneniaprávnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR a § 13 odst. 1 písm. c) Zákona) nebo ze zpracování ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR a § 13 odst. 1 písm. e) Zákona)

Tak jako při podnikání každého podnikatele, i součástí našeho podnikání je velké množství právních povinností. Jde především o zákonné požadavky (např. Obchodního a daňového práva), ale také pravidla stanovená dohlížitelem nebo podzákonnými předpisy. Účely zpracování mohou zahrnovat také kontrolu totožnosti a věku, prevenci podvodů a praní špinavých peněz (např. Ověřování dat v evropských a mezinárodních teroristických seznamech), dodržování kontrolních a oznamovacích povinností podle daňových předpisů, jakož i při archivaci dat a zajištění bezpečnosti osobních údajů, pro účely auditu ze strany daňových poradců / auditorů, daňových a jiných kontrolních orgánů. Kromě toho může být nezbytné zpřístupnit osobní údaje v rámci správních / soudních příkazů o shromažďování důkazů, vymáhání práv a stíhání nebo uspokojení občanskoprávních nároků.

3. Kategorie osobních údajů zpracovávaných v případě, že nejsou získány přímo od vás, a jejich původ

Pokud je to nezbytné v souvislosti se smluvním vztahem, který s Vámi máme nebo činnostmi, které provádíte, můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jsme zákonně získali od subjektů z autorizované sítě Dongfeng nebo od jiných společností (např. Pojišťovny či poskytovatelé financování) nebo jiných třetích stran (ratingových agentur, registrů adres). Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme legálně shromáždili, obdrželi nebo získali z veřejně přístupných zdrojů (např. Obchodního rejstříku a jiných registrů, tisku, internetu a dalších médií), pokud je to nezbytné a pokud můžeme tyto údaje podle zákona zpracovávat.

Příslušné kategorie osobních údajů jsou zejména následující:

osobní údaje (jméno, datum narození, místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, povolání / podnikatelská činnost a srovnatelné údaje, kontaktní osoba, řidičské oprávnění a podobné údaje)

kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobné údaje)

pronajímatelé a nájemci

údaje z registrů (údaje z registru obyvatel a podobné údaje)

údaje z řidičského průkazu nebo průkazu totožnosti

potvrzení o zaplacení / úhradě závazků z debetních a kreditních karet

informace o vaší finanční situaci (údaje o úvěro-schopnosti včetně vyhodnocování, tj. údaje pro posouzení ekonomického rizika)

zákaznická historie

technické údaje o vozidle včetně diagnostických údajů

informace o údržbě a opravách

údaje o využívání námi nabídnutých médií (např. čas přístupu na naše webové stránky, do aplikaci nebo newsletterů, vstupy a rozkliknutí stránky / odkazy a podobné údaje)

údaje z kamerových záznamů

4. Příjemci nebo kategorie příjemců Vašich osobních údajů

V naší společnosti zpřístupňujeme údaje tím interním oddělením nebo organizačním jednotkám, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo které vyžadují takové údaje v rámci výkonu našich oprávněných zájmů.

Vaše údaje jsou zpřístupněny / přenášeny externím společnostem a osobám pouze v následujících případech:

v souvislosti s plněním smlouvy;

pro účely pro které jsme povinni nebo oprávněni poskytovat informace, oznámení nebo přenášet osobní údaje (např. pojišťovnám poskytujícím pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zdravotním pojišťovnám, daňovým úřadem) za účelem plnění zákonných povinností nebo v případech veřejného zájmu (viz čl. 2.4);

v rozsahu, v jakém námi pověření externí poskytovatelé služeb zpracovávají údaje jako zprostředkovatelé nebo osobám, které vykonávají určité činnosti (např. poskytovatelé asistenčních služeb, poskytovatelé volitelné prodloužené záruky, jakož i poskytovatelé leasingu a financování, externí datová centra, podpora a údržba IT aplikaci, archivace, zpracovávání dokumentů, služby call centra, služby compliance, kontroly a screeningy údajů pro účely boje proti praní peněz, validace údajů a ochrana dat, kontrola hodnověrnosti, likvidace dat, nákup / komise, správa zákazníků, doručování pošty, marketing, mediální technologie , výzkum, kontrola rizik, fakturační služby, telekomunikace, správa webových stránek, auditorské služby, kurýrní služby nebo logistika);

v důsledku našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, a to v rámci účelů uvedených v čl. 2.2 (např. Přenos osobních údajů orgánům veřejné moci, ratingovým agenturám, inkasním agenturám, advokátem, soudem, znalcům, společnostem patřícím do koncernu a kontrolním orgánem);

pokud jste nám udělili souhlas s přenosem osobních údajů třetím stranám.

Přenosu Vašich osobních údajů třetím osobám se zdržíme také v případě, že jste o takovém přenosu nebyly zvláště informován. V případě, že pověříme zpracováváním Vašich osobních údajů externích poskytovatelů služeb, Vaše údaje budou v rámci poskytování těchto služeb chráněny bezpečnostními opatřeními ve stejném rozsahu, jako jsou chráněny námi. V každém případě budou však tyto třetí osoby používat Vaše osobní údaje pouze pro účely, na které jsou jim poskytnuty.

5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávané

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v zásadě během trvání našeho smluvního vztahu. To zahrnuje také zahájení vyjednávání o uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) a uzavření smlouvy.

Kromě toho podléháme různým dokumentačním a archivačním povinnostem vycházejícím, mimo jiné, z obchodních, daňových nebo AML předpisů. Lhůty a doby dokumentace a / nebo archivace v nich stanovené trvají až deset let po skončení smluvního vztahu nebo předsmluvního vztahu.

Zvláštní zákonná ustanovení mohou navíc vyžadovat delší doby (např. Naše povinnost monitorovat naše výrobky až do konce životnosti vozidla, aby mohly v případě potřeby uskutečnit svolávací nebo servisní akci).

Pokud již údaje nejsou dále nezbytné pro plnění a výkon smluvních nebo zákonných povinností a práv, jsou běžně vymazány, pokud není – po omezenou dobu – nezbytné jejich další zpracování pro účely uvedené v čl. 2.2 z důvodu převažujícího oprávněného zájmu. O převažující oprávněný zájem jde například v situaci, kdy není možné údaje vymazat v důsledku speciální povahy úložiště, nebo pokud je to možné jen s neprůměruje vysokými náklady a zpracovávání za jiným účelem je vyloučeno vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

6. Zpracování údajů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Údaje jsou prodávány osobám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP, tzv. Třetí státy), kdykoli je to nezbytné pro plnění smluvních povinností vůči Vám (např. Pokud jste vysláni do jiného státu), pokud to vyžaduje právo (např. Oznamovací povinnosti podle daňových předpisů), pokud je tak provedeno na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, nebo jste nám k tomuto udělili souhlas.

Současně mohou být Vaše údaje zpracovávány ve třetí zemi, a to i v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb v rámci zpracování objednávky. Pokud nebylo Evropskou Komisí vydáno žádné rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů pro danou zemi, zaručujeme, že Vaše práva a svobody budou přiměřeně chráněny a zaručeno v souladu s právem EU na ochranu osobních údajů prostřednictvím smluvních doložek. Na žádost Vám poskytneme podrobné informace.

Můžete si vyžádat informace o vhodných nebo přiměřených zárukách, jakož i o možnostech jak a kde obdržet jejich kopii od odpovědné osoby společnosti nebo HR oddělení, s vámi komunikuje.

7. Uchovávání údajů souvisejících s vozidlem

Ve Vašem vozidle jsou nainstalovány elektronické řídicí jednotky. Tyto řídící jednotky zpracovávají údaje, které přijímají např. od senzorů vozidla, které sami vygenerují nebo si vzájemně vymění. Některé řídící jednotky jsou potřebné pro bezpečný provoz Vašeho vozidla, jiné Vám poskytují jízdní asistenci (asistenční systémy řidiče) nebo zajišťují pohodlí či zábavné funkce.

Všeobecné informace o zpracovávání údajů ve vozidlech jsou uvedeny níže. Další informace týkající se konkrétních údajů, které jsou shromažďovány a ukládány ve Vašem vozidle a které jsou a pro jaké účely prodávané třetím stranám, je možné nalézt v článku „Ochrana osobních údajů“ příslušné uživatelské příručky, kde jsou stejně uvedeny přímé vazby na předmětné specifické funkce . Tyto návody k obsluze jsou k dispozici také on-line a, v závislosti na konfiguraci vozidla, i v digitálním formátu přímo ve vozidle.

Osobní referenční údaje

Každé vozidlo je identifikováno pomocí jedinečného identifikačního čísla vozidla. Toto identifikační číslo vozidla je vysledovat k aktuálním i bývalým vlastníkem vozidla. Z vozidla získané údaje mohou být také vysledovatelná zpětně ve vztahu k vlastníkovi nebo řidiči vozidla jinými způsoby, například pomocí registračních značek.

Údaje generované nebo zpracovávány řídicími jednotkami tak mohou být osobními údaji. V závislosti na tom, jaké údaje o vozidle jsou k dispozici, je možné vyvodit závěry týkající se například Vašeho jízdního stylu, Vaší lokalizace, trasy či spotřeby.

Vaše práva při ochraně osobních údajů

Ve smyslu práva na ochranu osobních údajů máte vůči společnostem, které zpracovávají Vaše osobní údaje, určitá práva.

Jste tak oprávněn požadovat kompletní bezplatné zpřístupnění informací v přímém vztahu k výrobci a třetím stranám (např. Pověřeným asistenčním službám nebo dílnám, poskytovatelem on-line služeb ve vozidle), za předpokladu, že uchovávali Vaše osobní údaje. Můžete požádat o informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uchovávány, za jakým účelem a jaký je jejich původ. Vaše právo na informace také zahrnuje přenos osobních údajů na jiné třetí osoby.

Údaje, které jsou uloženy výhradně ve vozidle, mohou být dostupné pouze s odbornou pomocí např. dílny a v případě, že je to vhodné i za úplatu.

Právní požadavky týkající se dodávání osobních údajů

V rozsahu, který stanoví právní předpisy, jsou výrobci povinni na žádost orgánů veřejné moci zpřístupnit informace, které uchovávají, a to v rozsahu, který je v konkrétním případě vyžadován (např. V případě vedení trestního řízení).

Orgány veřejné moci jsou také ve zvláštních případech oprávněné nahlížet do osobních údajů, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Například v případě nehody mohou být přečteny informace z řídící jednotky airbagu, aby se objasnily okolnosti havárie.

Provozní údaje o vozidle

Řídicí jednotky zpracovávají údaje za účelem provozu vozidla:

Tyto údaje zahrnují například:

informace o stavu vozidla (např. rychlost, zpomalení, následné zrychlení, rychlost kola, indikace použití bezpečnostních pásů),

podmínky okolního prostředí (např. teplota, dešťový senzor, snímač vzdálenosti).

Tyto údaje jsou obecně dočasné, nejsou ukládány po skončení doby provozu vozidla a jsou zpracovávány pouze v samotném vozidle. Řídicí jednotky zpravidla obsahují paměťové úložiště. Ty mohou být použity, ať už dočasně nebo trvale, k dokumentaci stavu vozidla, namáhání součástek, požadavků na údržbu a technických událostí a poruch.

V závislosti na technické konfigurace mohou být ukládány následující informace:

provozní podmínky systémových komponent (např. údaje o náplni, tlaku v pneumatikách a stavu baterie),

poruchy a závady důležitých systémových komponent (např. osvětlení a brzd),

reakce systémů na mimořádné jízdní situace (např. spuštění airbagu, aktivace systému řízení stability),

informace o událostech, při kterých je vozidlo poškozené,

u elektrických vozidlech stav nabíjení vysokonapěťového akumulátoru a odhadovaný dojezd

V konkrétních případech (například v případě, že vozidlo zjistilo poruchu), může být nezbytné uložit údaje, které by byly za běžných okolností dočasné.

Pokud využíváte některé služby (např. Opravy a údržby), může být v případě potřeby možné přečíst a využít uložené provozní údaje společně s identifikačním číslem vozidla. Údaje o vozidle mohou být přečtena zaměstnanci v síti Dongfeng (např. Autorizovanými dílnami, výrobci) nebo třetími osobami (např. Asistenčními službami, nezávislými opravci). Totéž platí v případě reklamaci a opatření k zajištění kvality.

Údaje jsou zpravidla čteny prostřednictvím povinného připojení OBD (on-board diagnostic – palubní diagnostika) ve vozidle. Přečtené provozní údaje dokumentují technický stav vozidla nebo jeho jednotlivých součástek a pomáhají s diagnostikou poruchy, dodržováním povinností ze záruky a zlepšováním kvality. Tyto údaje, zejména informace o namáhání jednotlivých součástek, technických událostech, provozních chybách a dalších chybách, jsou v případě potřeby poskytovány výrobci společně s identifikačním číslem vozidla. Kromě toho je odpovědnost za výrobek odpovědností výrobce. Pro tyto účely používá výrobce provozní údaje vozidel externě, například pro svolávací akce. Tyto údaje mohou být také využity k ověření nároků zákazníka ze záruky a odpovědnosti výrobce.

Chybová paměť vozidla může být v průběhu opravy a údržby nebo na Vaši žádost vynulována servisním pracovníkem.

Komfort a zábavné funkce

Při používání vozidla je možné na základě Vašich požadavků ukládat a kdykoliv měnit / resetovat nastavení komfortu a dalších funkci Vašeho vozidla.

V závislosti na konkrétní konfiguraci vozidla může jít o tyto funkce:

nastavení polohy sedadla a volantu,

nastavení podvozku a nastavení klimatizace,

přizpůsobení, jako např. osvětlení interiéru.

Stejně tak je možné v závislosti na zvolené konfiguraci ukládat Vaše údaje do informačních systémů vozidla.

V závislosti na konkrétní konfiguraci vozidla může jít o následující údaje:

multimediální data, např. hudba, filmy nebo fotografie pro přehrávání v integrovaném multimediálním systému,

údaje z adresáře pro použití ve spojení s integrovaným systémem handsfree nebo integrovaným navigačním systémem,

zadané navigační cíle,

údaje o využívání internetových služeb.

Tyto údaje pro funkce komfortu a zábavy ve vozidle mohou být umístěny lokálně ve vozidle nebo mohou být umístěny na zařízení, které jste k vozidlu připojili (např. Smartphone, USB flash disk nebo MP3 přehrávač). Tyto údaje můžete kdykoli smazat, a to za předpokladu, že jste je také sami přímo poskytli.

Přenos těchto údajů mimo vozidlo je závislé výhradně na Vašich požadavcích, a to zejména na nastavení, které jste zvolili při používání online služeb.

Integrace smartphonů, například systémy Android Auto nebo Apple Car Play

Pokud je Vaše vozidlo odpovídajícím způsobem vybavené, můžete k němu připojit Váš smartphone nebo jiné mobilní zařízení, a získat tak možnost je ovládat pomocí integrovaných ovládacích prvků ve vozidle. Obrázky a zvuky smartphonu lze reprodukovat prostřednictvím multimediálního systému vozidla. Současně jsou do Vašeho smartphonu určité údaje přenášeny. V závislosti na typu připojení mohou tyto informace obsahovat údaje o poloze, denním / nočním režimu a dalších obecných informacích o vozidle. Prosíme Vás o seznámení se s provozními pokyny pro zábavní systém vozidla.

Propojení smartphonu a vozidla umožňuje využívat vybrané aplikace smartphonu přímo ve vozidle, například navigaci nebo přehrávání hudby. Další interakce mezi smartphonem a vozidlem neprobíhají, zařízení zejména nemá aktivní přístup k údajům o vozidle. Povahu jakéhokoliv dalšího zpracování údajů určuje poskytovatel aplikace. Zda a jaké nastavení lze použít, závisí na konkrétní aplikaci a operačním systému Vašeho smartphonu.

online služby

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno připojením k bezdrátové síti, je tak umožněna výměna dat mezi vozidlem a ostatními systémy. Bezdrátové připojení probíhá prostřednictvím přenosové a přijímací jednotky, která je specifická pro každé vozidlo nebo prostřednictvím mobilního terminálu (např. Smartphonu), který jste k vozidlu připojili. Pomocí tohoto síťového připojení lze využívat online funkce. Patří sem online služby a aplikace, které Vám poskytl výrobce nebo jiný poskytovatel.

Služby poskytované výrobcem

Námi poskytované online služby jsou popsány společností Dongfeng na vhodném místě (např. Provozní příručce a / nebo příslušné národní webové stránce Dongfeng) a jsou poskytovány společně se souvisejícími informacemi o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být využity k poskytování online služeb. Výměna dat pro tento účel probíhá prostřednictvím chráněného připojení, například pomocí počítačových systémů určených k tomuto účelu. Kromě poskytování služeb se shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů provádí výhradně na základě zákonného oprávnění např. v případě systému tísňového volání vyžadovaného zákonem nebo na základě vzájemných dohod a souhlasu.

Služby a funkce (které mohou být zpoplatněny) a v některých případech i celé bezdrátové připojení je možné ve vozidle aktivovat i deaktivovat. Z tohoto jsou vyloučeny funkce a služby požadované zákonem, jako např. systémy tísňového volání.

Služby třetích stran

Pokud se rozhodnete využívat online služby jiných poskytovatelů (třetích stran), berete na vědomí, že tyto služby spadají do odpovědnosti příslušného poskytovatele a budou podléhat ním stanoveným podmínkám ochrany údajů. Výrobce ve vztahu k takto jmenovanému obsahu obecně nemá žádný vliv.

O povaze, rozsahu a účelu tohoto shromažďování a zpracovávání osobních údajů těmito třetími stranami se prosím informujte vždy u příslušného poskytovatele služby.

8. Práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Pokud splníte stanovené podmínky, můžete vůči nám uplatnit následující práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace ohledně osobních údajů, které o Vás zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR a § 21 Zákona.

Máte právo na opravu údajů, které jsou nesprávné nebo chybné, pokud o to požádáte v souladu s čl. 16 GDPR a § 22 Zákona.

Pokud si to přejete, můžete uplatnit své právo na výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR a § 23 Zákona, pokud tomu nebrání žádné zákonné ustanovení nebo naše převažující oprávněné zájmy (např. Uplatnění našich práv a nároků).

V souladu s podmínkami uvedenými v čl. 18 GDPR a § 24 Zákona, máte právo na omezení zpracování.

Máte také právo namítat proti zpracovávání osobních údajů v souladu s čl 21 GDPR a § 27 Zákona, v důsledku čehož jsme povinni přestat zpracovávat Vaše údaje. Při využití práva namítat proti zpracovávání zohledňují konkrétní okolnosti s ohledem na Vaši konkrétní situaci, přičemž naše oprávněné zájmy mohou převážit nad Vašim právem namítat.

Máte právo získat Vaše údaje v souladu s čl. 20 GDPR a § 26 Zákona v strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě, jakož i právo na takový přenos dat třetím stranám.

Kromě toho máte také právo kdykoliv svůj souhlas, který jste nám udělili, s účinností do budoucna (viz bod 2.3).

Máte také právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR na orgán dohledu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220. Doporučujeme však v první řadě kontaktovat vždy nejdříve naši odpovědnou osobu.

Vaše žádosti o uplatnění práv zasílejte písemně na naši výše uvedenou adresu nebo přímo naší odpovědné osobě.

9. Rozsah údajů, které je nezbytné abyste nám poskytli

Potřebujeme od Vás jen ty osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné k založení a následný výkon našeho smluvního vztahu, případně našich vzájemných předsmluvních vztahů nebo jejichž zpracování je vyžadováno právními předpisy. Bez těchto osobních údajů není obecně možné uzavřít nebo řádně vykonávat naši vzájemnou smlouvu, přičemž totéž platí i pro údaje, které můžeme od Vás vyžadovat i po uzavření smlouvy v rámci výkonu smlouvy. Pokud od Vás budeme požadovat takové údaje, budete o dobrovolnosti jejich poskytování vždy výslovně seznámen.

10. Existence automatizovaného rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)

Při naší činnosti neprovádíme žádné automatizované rozhodování jak je definováno v článku 22 GDPR a § 28 Zákona. Pokud bychom v budoucnu začali provádět v jednotlivých případech automatizované rozhodování, budeme Vás o tom informovat v souladu s právními předpisy.

Za určitých okolností můžeme Vaše údaje zpracovávat částečně s cílem hodnotit určité osobní aspekty (profilování).

Můžeme používat nástroje pro hodnocení, a to za účelem poskytování Vám cílených informací a rad ohledně některých produktů. Tyto nástroje umožňují produktový design zaměřený na Vaše potřeby, komunikaci a reklamu, včetně výzkumu trhu a veřejného mínění.

Tyto postupy mohou být také použity k posouzení Vaší platební schopnosti a kredibility, jakož ik boji proti podvodům a praní peněz. K posouzení Vaší kredibility lze použít „bodovací hodnoty“. V případě bodování se pomocí matematických metod vypočítá pravděpodobnost, se kterou zákazník splní své platební závazky v souladu se smlouvou. Takové hodnoty usnadňují naši činnost při hodnocení Vaší kredibility, rozhodování v souvislosti s nabídkou produktů a jsou začleněny do našeho systému řízení rizik. Výpočet je založen na matematicky i statisticky ověřených a uznaných metodách a vyplývá z údajů poskytnutých vámi, zejména údajů o příjmech, výdajích, aktuálních závazcích, povolání, zaměstnavateli, počtu odpracovaných let, zkušenostech z předchozích zaměstnání / povolání, splácení předchozích půjček v souladu se smlouvami a informacemi od úvěrových agentur.

Informace o státní příslušnosti a zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nejsou zpracovávány.

Informace o státní příslušnosti a zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 GDPR a § 16 Zákona nejsou zpracovávány.

Informace o Vašem právu namítnout ve smyslu čl. 21 GDPR a § 27 Zákona

Kdykoliv máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které se uskutečňuje na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona (oprávněný zájem) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR a § 13 odst. 1 písm. e) Zákona (veřejný zájem). Podmínkou takového zpochybnění je však existence důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Stejná podmínka platí také na profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR a § 5 písm. g) Zákona, které je prováděno na tomto základě.

Pokud bude proti zpracování namítat, nesmíme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nepreukážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V některých případech můžeme použít Vaše osobní údaje také za účelem přímého marketingu. Pokud si nepřejete dostávat žádnou reklamu, máte právo proti tomu kdykoliv namítat. Toto se vztahuje také na profilování v rozsahu, který se týká přímého marketingu. Takové zpochybnění budeme vždy akceptovat do budoucna.

Pokud budete namítat zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely, nebudeme více používat Vaše údaje pro účely přímého marketingu.

Zpochybnění nám můžete sdělit bez ohledu na formu oznámení, ideálně však na tuto adresu

VELVEX DFM s.r.o.

Pražská 338, Slaný 27401

Tel .: +420 723 921 937

E-mail: dfm@autovelvex.cz

Tyto informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s čl. 13, 14 a 21 GDPR a § 19, 20 a 27 Zákona se mohou čas od času měnit nebo doplňovat. Všechny změny budou zveřejněny na naší internetové stránce, kde můžete najít také archiv starších znění tohoto dokumentu.

Slovenský návrh informačního textu o nástroji Facebook pixel a samostatný odstavec o možnosti zrušení své účasti jako doplněk k prohlášení o ochraně osobních údajů pro vaše webové stránky:

Tato webová stránka využívá remarketingových funkci společnosti Facebook Inc. ( „Facebook“) s názvem „vlastní publikum“. Používá se na zobrazování zájmových reklam ( „reklamy Facebook“) návštěvníkům této webové stránky, když navštíví sociální síť Facebook

Když jste na této webové stránce, vytvoří se přímé spojení se servery Facebook. Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook. Více informací o shromažďování a používání údajů prostřednictvím sociální sítě Facebook, vašich právech v tomto ohledu a způsobech ochrany vašich osobních údajů naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Případně můžete také deaktivovat funkci remarketingu „vlastní publikum“ na tomto odkazu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Chcete-li provést deaktivaci, musíte se přihlásit do svého účtu Facebook.

statistiky návštěvnosti

V zájmu zajištění optimálního výkonu našich webových stránek zaznamenáváme a ukládáme anonymní údaje s využitím technických řešení od společnosti Sophus3 Ltd. (Www. Sophus3.de), ale zároveň tyto údaje využíváme k sestavování uživatelských profilů evidovaných pod pseudonymy. Pro tento účel mohou být použity soubory cookie, které umožňují rozpoznání konkrétního internetového prohlížeče. Údaje o nositeli pseudonymu se však do uživatelského profilu zaznamenají až po výslovném souhlasu návštěvníka. Konkrétně to znamená, že IP adresy jsou ihned po zaznamenání znečitateľnené, aby je nebylo možné přiřadit k uživatelským profilem. Návštěvníci těchto webových stránek mohou se zaznamenáváním a ukládáním těchto dat kdykoli vyjádřit nesouhlas na [//web.auto.sophus3.com/s3optout.html].

Tyto webové stránky využívají také Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ( „Google“). Google Analytics používá ke shromažďování informací o návštěvnících (včetně IP adres) soubory cookie, což jsou textové soubory ukládány v počítači. Vaše IP adresa bude anonymizovaných a společnost Google ji nebude spojovat s žádnými jinými údaji, které vlastní. Použití souborů cookie můžete odmítnout tím způsobem, že zvolíte příslušné nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pamatujte však na to, že v takovém případě nemusí být k dispozici všechny funkce těchto webových stránek. Dále můžete Googlu zabránit ve shromažďování a využívání dat (souborů cookie a IP adres) tak, že si stáhnete a nainstalujete rozšíření prohlížeče dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Další informace o podmínkách použití a zásadách ochrany soukromí naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/.

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů na naší Dongfeng Facebook Fanpage

Na naší Dongfeng Facebook Fanpage máte možnost získat informace o našich službách a produktech a protože s námi komunikovat. Naše Facebook Fanpage a zpracování osobních údajů, které prostřednictvím ní provádíme, je založeno na dohodě společných provozovatelů uzavřené v souladu s čl. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), která ve smyslu uzavřené dohody nese hlavní odpovědnost za zpracování. V důsledku uzavření této dohody nejsme sami schopni učinit jakékoli rozhodnutí týkající se zpracování vstupních a statistických datových použití a implementace. Primární odpovědnost za zpracování dat prostřednictvím Statistik stránky a splnění všech povinností vyplývajících z GDPR v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů má proto společnost Facebook.

Rádi bychom Vás upozornili, že pokud navštívíte naši Facebook Fanpage mohou být Vaše uživatelské osobní údaje zpracovávány i mimo území EHP. Společnost Facebook se jako certifikovaný poskytovatel zavázala dodržovat standardy ochrany osobních údajů EU v souladu s pravidly programu Privacy Shield. Více informací je dostupných (k 2.11.2018) zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Vaše údaje mohou být zpracovány pro účely průzkumu trhu a propagační účely, jakými je vytváření uživatelských profilů a analýz, a jejich použití pro účely zobrazování reklam založených na Vašich vzorcích chování. Cookies se zpravidla ukládají do Vašeho počítače.

V této souvislosti nám funkce Statistiky Stránky umožňuje získat od Facebooku různé statistické údaje související s používáním naší Facebook Fanpage, například celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivita na stránce, analýza příspěvků a komentářů a vzájemné interakce, počet vidění videí, analýza sdíleného obsahu, odpovědí, údajů o podílu mužů a žen, místo původu, jazycích, zobrazení a prokliků se na obchod, kliknutí na plánovač trasy a na telefonní čísla. Tyto informace využíváme k tomu, abychom naši stránku udělali atraktivnější a přizpůsobili ji Vašim potřebám (například tím, že identifikujeme správný čas k publikování určitého obsahu).

Zpracování osobních údajů uživatelů na naší Facebook Fanpage je založeno na našich oprávněných zájmech spočívajících v možnosti zajistit Vám vhodný, cílený obsah našich informačních sdělení a komunikace sužívateľmi (právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Pokud Vás Facebook, jako poskytovatel platformy, požádá o souhlas s konkrétním zpracováním některých osobních údajů, jde o zpracovávání na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o uplatňování práv dotčených osob a žádosti o informace, upozorňujeme, že nejúčinnější je obrátit se přímo na Facebook (viz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Další informace o zpracovávání používání údajů i o příslušných právech a možnostech ochrany Vašeho soukromí, včetně možnosti odmítnutí zpracování údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ av části „Facebook Statistiky Stránky“ na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo //www.youronlinechoices.com

Vyloučení odpovědnosti pro službu Google Analytics

Tato webová stránka využívá i službu Google Analytics, službu analýzy webových stránek společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ( „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory v počítači, aby webová stránka mohla analyzovat informace vygenerované souborem cookie, které se týkají vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy). Vaše IP adresa bude anonymizovaných a společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Pokud to však uděláte, může se stát, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování a používání údajů společností Google (soubory cookie a IP adresa) – stačí, když si do prohlížeče převezmete a nainstalujete doplněk, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?. Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/.

Chcete-li získat přehled o ochraně osobních údajů ve službě Google, klikněte sem a odhlaste se ze služby Google Analytics na všech webových stránkách:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativou k pluginu pro prohlížeč nebo v případě prohlížení přes mobilní zařízení můžete službu Google Analytics deaktivovat kliknutím na následující odkaz. Na počítači se nastaví soubor „opt-out cookie“, který zabrání budoucímu shromaždování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. (Tento soubor cookie „opt-out“ bude fungovat pouze v rámci tohoto prohlížeče na vašem zařízení. Pokud soubory cookie na svém zařízení odstraníte, ale chcete nadále blokovat sledování této webové stránky, budete muset znovu kliknout na odkaz).

Google reCAPTCHA:

Na základě našeho legitimního zájmu o předcházení rozesílání spamu a zneužívání používáme na našich webových stránkách i funkci reCAPTCHA od společnosti Google. Tato funkce se používá především k rozlišení toho, zda byl určitý údaj zadán fyzickou osobou, nebo zda jde o zneužití formou automatizovaného zpracování. Součástí této služby je odesílání IP adresy, případně dalších údajů požadovaných společností Google pro účely služby reCAPTCHA, do společnosti Google. Dodatečné informace o službě Google reCAPTCHA a pravidla ochrany soukromí společnosti Google najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk